Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

3

Особливості виховання дітей в українській родині (код (ID:33075))

| Розмір файлу: 61 кб. | Обсяг: 39 стор. | Ціна: 0 грн. | Додано на сервер: 28.03.2010 | Код продавця: 0 |
ЗмістВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ 6
1.1. Розгляд аспектів родинного виховання в працях вітчизняних авторів 6
1.2. Традиції сімейного виховання в різні періоди розвитку українського суспільства 11
1.3. Особливості сучасної української родини 16
Висновки до розділу І 22
Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ РОДИНАХ 23
2.1. Методологічні основи проведення дослідження особливостей виховання у неблагополучній родині 23
2.2. Дослідження особливостей виховного потенціалу неблагополучної родини 26
Висновки до розділу ІІ 31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
ДОДАТКИ 37
ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується усталеними соціально-економічними відносинами, за яких при всій множинності цінностей і цілей найвищою є людина, її практична діяльність. Вирішальне значення у формуванні людини як особистості належить родині. Саме родина покликана сформувати особистість громадянина, здатного адаптуватися до швидкозмінних суспільних процесів, бути активним учасником виробничих процесів, сповідувати суспільно визнані цінності життя, бути патріотом своєї держави.
Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), урядовою програмою «Українська родина», іншими нормативними документами визначено, що саме сім’я, родина виконує провідну роль у підготовці дітей до самостійного життя, через її діяльність відбувається становлення громадянина як особистості і фахівця, зміцнюється інтелектуальний і духовний потенціал нації.
У сім’ї як базисній складовій неперервної освіти найефективніше здійснюється фізичне, трудове, естетичне та розумове виховання, найбільш гармонійно проходить підготовка до майбутнього сімейного та суспільного життя. Неперехідне значення має родинне виховання в наш час зміни пріоритетів, побудови громадянського суспільства. Посилення значення родинного виховання зумовлене кардинальними змінами в українському суспільстві. В багатьох сім’ях рівень освіченості дітей вищий, ніж батьків; зменшилась участь дітей в домашній праці; в сучасній сім’ї значною мірою послабшала або й зникла роль особистого прикладу батьків.
В сім’ях через недостатність взаємопорозуміння між батьками і дітьми, напруженість і нерівність взаємостосунків не завжди повно використовуються потенційні виховні можливості, мають місце значні помилки у формуванні кращих якостей у дитини. У молоді, як правило, не сформоване розуміння соціальної ролі чоловіка, дружини, батька, матері. Половина зареєстрованих шлюбів розпадається. Збільшується кількість неповних та дистанційних сімей.
Як наслідок – збільшення кількості дітей-сиріт, безпритульних, поширення серед неповнолітніх пияцтва, наркоманії, збільшення кількості самогубців серед дітей, загострення підліткової злочинності, нігілістичне ставлення молоді до старших, втеча молоді у комп’ютерний (віртуальний) світ. Основними причинами такого стану є відмова сім’ї виконувати своє природне завдання по відношенню до нащадків.
Окремі аспекти сімейного виховання досліджували педагоги XVIІ–ХІХ століть (О.В. Духнович, Я.А. Коменський, Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський). На пріоритетності родинних цінностей у вихованні підростаючого покоління наголошували письменники І.П. Котляревський, І.С. Нечуй-Левицький, Т.Г. Шевченко, Л. Українка. Кінець ХІХ та початок ХХ століття в галузі педагогічної думки позначені працями П.П. Блонського, В.І. Вернадського, П.Ф. Лесгафта, С.Ф. Русової, С.Т. Шацького. Особливої уваги щодо реалізації виховного потенціалу сім’ї надавали видатні педагоги ХХ століття А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський.
Відповідність ідей родинного виховання принципам державної освітньої програми в період розбудови національної школи в Україні, необхідність посилення ролі сімейного виховання в сучасних умовах зумовили вибір теми дослідження – «Особливості виховання дітей в українській родині». При цьому новим напрямком в дослідженні такої теми є вивчення ціннісних орієнтацій членів родини з неблагополучних сімей стосовно питань виховання.
Об’єкт дослідження – сучасна українська родина.
Предмет дослідження – особливості родинного виховання.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей виховання дітей в сучасній українській родині в залежності від ціннісних орієнтацій батьків.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
1. Простежити становлення і розвиток української педагогічної думки про родинне виховання.
2. Проаналізувати основні напрями реалізації родинного виховання в різні історичні періоди розвитку української нації; виокремити систему цінностей української сім’ї.
3. Експериментально дослідити становище дітей у неблагоприємній родині як результат нехтування батьками своїх обов’язків, виявити особливості сімейного виховання в залежності від ціннісних установок батьків.
Для розв’язання поставлених завдань використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, що дав можливість простежити генезис родинновиховної думки в історичному аспекті; вивчення праць науковців, педагогів-практиків, журналістів з метою дослідження педагогічної системи родинного виховання та його цінностей, спостереження за поведінкою учнів, бесіди, інтерв’ю з учителями, батьками, анкетування.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Українці мають самобутню та оригінальну систему виховання, вдосконалену і перевірену багатовіковим досвідом. Вона спирається на загальнолюдські норми навчання і виховання, проте реалізує їх, виходячи з власних, національних умов, звичаїв і традицій. Основою формування особистості українська народна і наукова педагогіка вважає сім’ю.
Сім`ї належить пріоритетне місце в процесі формування і розвитку особистості від моменту її народження. Вона є першим вихователем дитини і середовищем передачі духовного багатства, культурних традицій, формування ціннісних орієнтирів, практичних умінь навичок, тому, безперечно, основну причину безпритульності і бездоглядності дітей потрібно шукати в особливостях їх сімейного оточення.
Історично сформована українська система сімейного виховання забезпечує засвоєння дітьми визначеного кола знань і духовних орієнтирів, зумовлених етнопсихологічними та культурно-історичними надбаннями українців, що відповідають вимогам саме українського суспільства і відображені у стилі життя і традиціях родинного виховання.
Об’єктом і суб’єктом в українській сімейній педагогіці завжди була і залишається людина. Українці створили своєрідний ідеал всебічно і гармонійно розвиненої особистості, наділивши його тими рисами, які притаманні їх національному характеру: сильна воля, внутрішня особиста гідність, на яких ґрунтується любов до праці, рідного краю, повага до старших, уміння долати життєві труднощі тощо. Взаємоповага і довіра, гуманне ставлення до дитини, що виключають застосування антипедагогічних методів впливу, – основні принципи української системи сімейного виховання. Моральне виховання спирається на глибоке почуття любові до Бога, батьківщини і родинного вогнища.
2. Українська сім’я пройшла великий історичний шлях розвитку, який призвів до суттєвих змін у її функціях і значенні. Головною функцією української сім’ї було і залишається виховання підростаючого покоління. Однак, сьогодні відмічається зростання кількості сімей, в яких основна увага приділяється розв’язанню матеріальних проблем, а формування культури спілкування і поведінки відходить на задній план, часто батьки не надають значення контролю за навчальною діяльністю дітей. Багато батьків не розуміють, що успіх виховання залежить від їх відповідальності, зацікавленості, відповідної педагогічної підготовки.
За даними педагогічних досліджень, процеси урбанізації й міграції населення, зниження віку укладання шлюбу та створення сім’ї не сприяють засвоєнню моральних і етичних цінностей народу, що спричинює втрату кращих традицій, досвіду родинної педагогіки.
У сучасних ускладнених соціально-економічних умовах сім’я продовжує визначати спрямованість формування особистості дітей. Вона залишається тією соціальною інституцією, де закладається фундамент особистості: виховуються її почуття, формується характер, випрацьовуються звички поведінки, потреби та ставлення до найрізноманітніших сторін суспільного буття та до самого себе. Фактор сім’ї є одним з найбільш важливим у системі взаємозв'язаних сил та чинників суспільного виховання. Тому подальше вдосконалення сімейного виховання є одною з найважливіших соціальних проблем, від успішного розв’язання яких у значній мірі залежить сучасне та майбутнє української держави.
3. Сучасний період розвитку родини підвернений впливу чинників, які, на жаль, сприяють нівелюванню деяких моральних цінностей української родини. Особливо це стосується сімей, матеріальні негаразди в яких призводять до моральної деградації її членів. Як показало узагальнення даних, що були зібрані в ході експертного опитування, родини, які мають низьке матеріальне становище, характеризуються байдужим ставленням до своїх дітей. У таких умовах позитивний вплив батьківської родини є мінімальний, такий, що не сприяє вихованню високоморальної, всебічного розвиненої особи і громадянина.


Література Список літератури до роботи на тему «Особливості виховання дітей в українській родині»
Перегляд
Просмотр Передивитись з сайту...
ЗавантаженняДивись схожі реферати:

Чи настане час, коли в кожній українській родині спілкуватимуться рідною мовою

Чи настане час, коли в кожній українській родині спілкуватимуться рідною мовою

Особливості виховання дітей з порушенням мовлення

Вступ 3 I. Мова як важливий фактор формування майбутньої особливості 4 1.1. Мова дитини як засіб передачі інформації, логопедична допомога дітям з вадами мовлення 4 1.2. Види порушень мовлення 7 1.3. Коротка характеристика основних етапів розвитку експресивної мови дитини 8 II. Роль сім’ї у вчасному виявленні, початку раннього корегування вад мовлення у дитини, її соціальної адаптації 10 2.1. Розвиток мови дітей до п’яти років 10 2.2. Ознаки порушення мовлення. Показники необхідності логопедичного втручання 11 2.3. Роль батьків у розвитку пізнавального ставлення дітей до мови 12 III. Проблеми взаємодії навчально-виховних установ з родиною, що має дитину з проблемами в розвитку мовлення 13 3.1. Педагогічні аспекти реабілітації дітей-логопатів 13 3.2. Індивідуальні стратегії освоєння мови дітьми 17 3.3. Методична допомога батькам дітей з вадами мовлення 21 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Додатки 30

Основні риси сімейного і суспільного виховання виховання дітей з проблемами розвитку

Вступ 2

Розділ І. Соціально-правові аспекти адаптації дітей з особливими потребами в Україні 3

Розділ ІІ. Виховання дітей з особливими потребами як соціальна проблема сім’ї і суспільства 7

2.1 Основи суспільно-сімейного виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку 7

2.2 Зміст спеціального суспільно-сімейного виховання дітей з особливостям психофізичного розвитку 9

Розділ ІІІ. Сімейне виховання дітей з особливими потребами 18

3.1 Сім я дитини з особливими потребами в Україні 18

3.2 Психологічні особливості виховного впливу сім ї на процес соціалізації дітей з особливими потребами 21

3.3 Умови ефективного сімейного виховання і розвитку дитини з особливими потребами 24

Розділ IV. Кваліфікована допомога сім’ї яка виховує дитину з особливими потребами 32

4.1 Мета і принципи роботи фахівця-дефектолога з родиною 32

4.2 Форми роботи фахівця-дефектолога з батьками 33

Висновки 39

Список використаної літератури 40


Актуальні проблеми трудового виховання дітей у практиці вітчизняного і зарубіжного дошкільного виховання

Вступ 2 1. Основи трудового виховання дошкільників 4 2. Види праці дошкільників і форми її реалізації 11 3. Виховання у дошкільників пошани і інтересу до праці дорослих 16 4. Забезпечення раціональної організації праці дітей в перебігу дня 19 5. Узагальнення і розповсюдження передового досвіду по трудовому вихованню 23 6. Порівняння систем дошкільного трудового виховання в зарубіжних країнах 27 Висновки 31 Список використаних джерел 32

Виховання працелюбності у дітей дошкільного віку в теорії та практиці дошкільного виховання

ПЛАН
Вступ.
Розділ 1. Виховання працелюбності у дітей дошкільного віку в теорії та практиці дошкільного виховання.
1.1. Теоретичне обґрунтування проблеми трудового виховання дошкільників.
1.2. Роль та значення трудових доручень у розвитку особистості дитини.
1.3. Вирішення проблеми у практиці роботи дошкільних закладів.
Розділ 2. Експериментально-педагогічна робота по формуванню працелюбності у дітей в різновіковій групі.
2.1. Методика та результати констатуючого експерименту.
2.2. Спільні трудові доручення у вихованні працелюбності у різновіковій групі.
Висновки.
Література.

Моральне виховання дітей

ВСТУП 1 І.АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 4 І.1. Дошкільна освіта України та Великобританії 4 І.2. Основи психологічної літератури, присвяченої питанню морального виховання дітей-дошкільників 8 І.3. Морально-естетичне дошкільне виховання в педагогічній літературі 11 ІІ. ЗАДАЧІ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 15 ІІ.1. Констатуючий експеримент 17 ІІ.2. Формуючий експеримент 21 ІІ.3. Контрольний експеримент 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТОК 1 33

Виховання толерантності у дітей

Содержание
Введение 2
Необходимость воспитания культуры толерантности 3
Программа "Воспитание культуры толерантности у детей младшего школьного возраста" 7
Предлагаемые формы работы 11
Выводы 15
Литература 16

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗА М. МОНТЕСОРІ

1 ВСТУП 2 І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 4 ІІ. РОЗВИТОК МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИХ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 8 ІІ.1. Констатуючий експеримент 9 ІІ.2. Формуючий експеримент 15 ІІ.3. Контрольний експеримент 2 ВИСНОВКИ 7 ДОДАТОК 1 10

ВИХОВАННЯ НЕРВОВИХ І ВАЖКИХ ДІТЕЙ

ПЛАН
Вступ
1. Причини важковиховуваності дитини.
2. Особливості виховних впливів на дітей з несприятливими рисами характеру.
Висновок

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ВСТУП 3 І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5 ІІ. ЗАВДАННЯ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ 9 ІІІ. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ У ДІТЕЙ СЕНСОРНИХ СПРИЙМАНЬ, ДІЙ, УЯВЛЕНЬ (КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 13 IV. ШЛЯХИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПЕРЦЕПТИВНИМ ДІЯМ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ 19 ПРО ЯКОСТІ ПРЕДМЕТІВ (ФОРМУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ) 19 V. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ 25 ВИСНОВКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 34 ЛІТЕРАТУРА 36
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel